Kvalitet usluge & zadovoljstvo klijenata

Šta vaši klijenti žele i kako da zadovoljite njihove osnovne potrebe?

Mi posmatramo uslugu pruženu kupcima kao niz aktivnosti koje su dizajnirane da bi poboljšale nivo zadovoljstva kupaca. Upravo iz tog razloga na negovanje odnosa sa vašim kupcima i klijentima gledamo holistički, pokušavajući da obuhvatimo problem sa obe strane – da istražimo mišljenje, opažanje i potrebe kupaca i da „uđemo“ u vašu organizaciju i ispitamo na kom nivou je pružena usluga i gde je prostor za njeno poboljšanje. Uvažavamo činjenicu da različiti faktori mogu delovati međuzavisno, pojačavajući sinergijski efekat.

Šta možemo da uradimo?

Našim istraživačkim rešenjima Zadovoljstva klijenata (Customer satisfaction) i Tajne kupovine (Mystery shopping) pružamo podršku kada je potrebno:

  • Utvrditi ključne aspekte na kojima se zasniva lojalnost i vezanost klijenata za vas
  • Analizirati profile lojalnosti klijenata
  • Identifikovati strateške tačke u kojima je neophodno poboljšati kvalitet pruženog klijentu kao i snage na koje se treba osloniti
  • Razviti i kontinuirano meriti set ključnih indikatora učinka (KPI)
  • Pružiti podršku strategiji razvijanja odnosa sa kupcima kroz razvijanje i implementaciju akcionih planova
  • Steći uvid u postignuće i ponašanje zaposlenih
  • Evaluirati postavljene standarde
  • Dodatno motivisati i obučiti zaposlene