MASMI Web Forum

Online diskusija nalik na forum, obično traje 3-15 dana. Sastoji se od 10 ili više učesnika koji su prema prethodno utvrđenim kriterijumima regrutovani da učestvuju u online diskusiji.

Ispitanici se u diskusiju uključuju asinhrono, onda kada to njima odgovara.

Moderator vodi diskusiju, postavlja pitanja, traži pojašnjenje i motiviše ispitanike na što aktivnije učešće.
Klijent je u mogućnosti da se uloguje i posmatra diskusiju odakle i kada njemu to odgovara.

ONLINE KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE IMA SLEDEĆE PREDNOSTI: