inovacije
U radu se istražuje veza između inovativnosti i strateškog planiranja u sektoru malih i srednjih preduzeća. U uvodnom delu, autorke daju pregled aktuelne literature koja se bavi istraživanjem ove specifične veze. Rad daje i uporedni pregled pristupa sistemu upravljanja inovacijama u Evropskoj uniji i tumači poziciju Srbije u oblasti inovativnosti i konkurentnosti, na putu evropskih integracija. Cilj istraživanja je da ispita povezanost inovativnosti i strateške orijentacije u preduzeću, počevši od postojanja četiri ključna strateška dokumenta u poslovanju: strateškog, marketinškog, poslovnog plana i procedura kao i strateških dokumenata o inovacijama. U poslednjem delu se razmatra intenzitet veze između strateške orijentacije preduzeća izražene u postojanju ključnih strateških dokumenata i inovativnosti kao i veze između tri najčešća oblika inovacija u reprezentativnom uzorku od 150 srpskih malih i srednjih preduzeća (MSP). Istraživanje je pokazalo da postoji pozitivna korelacija između strateškog planiranja i inovacija u MSP ali snaga veze zavisi od tipa posmatrane inovacije.
Autori: Tatjana Mamula, Sanja Popović Pantić


 
Preuzmite PDF dokument