zastita potrosaca
U cilju što efikasnijeg prikupljanja pouzdanih podataka za potrebe podizanja svesti o Pravima potrošača u Srbiji, projekat predviđa dva istraživanja javnog mnjenja.
Početno istraživanje sprovedeno je u decembru 2011. godine, a obuhvatalo je reprezentativni uzorak odraslih srpskih potrošača. Rezultati drugog istraživanja ukazuju na trenutno poznavanje ove teme među potrošačima u Srbiji i prikazuju napredak uticaja relevantne regulative na trenutno stanje svesti o pravima potrošača u Srbiji u prethodne dve godine.
Ovo drugo istraživanje organizovano je i sprovedeno tako da omogući relevantnu i komparativnu analizu rezultata oba istraživanja. Takva analiza bi trebalo da posluži kao pouzdana osnova za budući razvoj snažnije politike zaštite potrošača u Srbiji.

Neki od dobijenih zaključaka su sledeći:

Skoro celokupna  odrasla  populacija Srbije je svesna da potrošačka prava postoje u nekom obliku, navodeći pri tome makar jedno potrošačko pravo. Ipak, uprkos svesti o postojanju ovakvih prava, potrošači nisu dovoljno informisani o ovoj temi.
Iako je svaki odrasli potrošač svestan makar jednog potrošačkog prava, 25% potrošača ne zna da postoji Zakon o zaštiti potrošača u Srbiji.
TV je i dalje primarni izvor informacija, dok ostali izvori igraju manje značajnu ulogu.
Kada su upitani o potrebi da saznaju nešto više o PP, izdvojile su se tri glavne kategorije potrošača. Oko 30% tvrdi da zna dovoljno o temi i da im nije potrebno više informacija. Oko 50% izjavljuje da ne dobijaju dovoljno informacija na temu i da bi želeli da čuju više. Oko 20% deluje zadovoljno nivoom informacija kojima raspolaže, ali je spremno da čuje još.
Kada  su  proizvodi  u  pitanju,  potrošači  se  smatraju  najčešće  oštećenim  u  kategoriji prehrambenih  proizvoda  i  napitaka  (67%),  ali  i  u  kategoriji kućnih aparata (46%). Kada su usluge u pitanju, snabdevanje električnom energijom i gasom je navedeno kao usluga sa kojom potrošači imaju najviše problema, pored zdravstvenih i turističkih usluga.
Tržišna inspekcija i potrošačke organizacije su prve koje potrošači pominju kada se govori o zaštiti interesa potrošača. Ipak, važno je napomenuti da jedna trećina odrasle populacije u Srbiji nije ni  svesna  postojanja  institucija  koje  štite  njihova potrošačka  prava.
Kompletno istraživanje možete prezeti sa sajta ZaPotrosace.rs